تازه های دست دوم فروشی  شرکت زمین توانا تجهیز

1 Review(s)
مدل: F/-SM 6 - AD
ساخت: HUND آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: STSNDARD N2
ساخت: ساخت زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: رده اموزشی 501
ساخت: ساخت چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: WILD- ST4
ساخت: سوئیس/ سنگاپور
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
SEC-50291
کالای ویژه
1 Review(s)
مدل: STANDARD-25 POL
ساخت: ZEISS آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
SEC-50290
کالای ویژه
1 Review(s)
مدل: STANDARD-25 POL
ساخت: ZEISS آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

SEC-50233
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: دو چشمی
ساخت: زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
SEC-50289
کالای ویژه
1 Review(s)
مدل: ORTHOLUX II
ساخت: لایتز آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
SEC-50232
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: SZ-30
ساخت: OLYMPUS JAPAN
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: WILD- MS3
ساخت: سوئیس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل:
ساخت: الیمپوس ژاپن OLYMPUS
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: zetopan
ساخت: ریچارد اطریش
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

SEC-50287
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: XP-201
ساخت: ساخت CHINA
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
SEC-50286
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: XP-201
ساخت: ساخت چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل:
ساخت: زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: SZ
ساخت: الیمپوس ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
SEC-50315
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: سری استاندارد
ساخت: زایس لمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: فلوئورسانس زتوفان
ساخت: ریچارد اطریش
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

SE-ZE-4
کالای ویژه
1 Review(s)
مدل: آموزشی
ساخت: زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
SEC-50283
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: آموزشی
ساخت: کارل زایس آلمان CARL ZIESS
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: METALLUX II
ساخت: لایتز آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

SEC-50282
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: S-14
ساخت: ZEISS آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: داراي صفحه زير
ساخت: آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: داراي صفحه زير
ساخت: آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: مدل برانتون
ساخت: WATTSانگلستان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: برانتون
ساخت: تحت لیسانس SCINTREXکانادا
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: SCEINTIFIC TECHNICAL - KARL KOLB
ساخت: بريت هاپت كاستل آلمان اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: مدل برانتون
ساخت: HOPEژاپن اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: برانتون
ساخت: بريت هاپت كاستل آلمان اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل:
ساخت: اطريش
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: مدل برانتون
ساخت: KING ژاپن اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: ORTHO LUX
ساخت: لايتز آلمان اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل:
ساخت: OLYMPUSژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: AMPLIVAL
ساخت: CARL ZEISS آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل:
ساخت: شوروی سابق
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: اینورت
ساخت: چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: سری استاندارد
ساخت: ZEISS آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: PM5
ساخت: SUNNTOفنلاند
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: ابني
ساخت: فروخته شد SOLD
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: ابني
ساخت: فروخته شد SOLD
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: CENTIBAR OF SOIL MUSTURE
ساخت: ساخت آمریکا Santa barbara -SOIL MUSTURE
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: GR-101A
ساخت: GEOMETRICS آمریکا
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید

1 Review(s)
مدل: سه طبقه
ساخت: ساخت ويلد سوئيس WILD
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
1 Review(s)
مدل: C-31
ساخت: OTTآلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید
SEC-50237
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: SENIOR
ساخت: CORADI زوريخ سوئيس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر Add to cartافزودن به سبد خرید